• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่สรวย

ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

23/10/2559 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
23/10/2559 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2560
21/10/2559 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลแม่สรวย เทศบาลตาบลแม่สรวย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20/10/2559 ผลการคัดเลือกตลาดกลาง  เป็นผู้จัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Auction)ตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
19/10/2559 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างร้านเช่าขายของเทศบาลต าบล แม่สรวย บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลต าบลแม่สรวย หมู่ที่ 5 ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
03/10/2559 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน     3  จุด และติดตั้งราวเหล็กกันอุบัติเหตุ จำนวน  2 จุด บริเวณถนนเทศบาล 6 ซอยวัดพระธาตุจอมแจ้ง  และบริเวณรอยต่อเขตเทศบาลฯ
28/09/2559 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถขยะเทศบาลตำบลแม่สรวย
23/09/2559 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
23/09/2559 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
23/09/2559 ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลแม่สรวย

23/10/2559 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมราวกันตก พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. บริเวณลำเหมืองหนองบัว ถนนเทศบาล ๓ หมู่ที่ ๕ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
23/10/2559 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงผิดจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
21/10/2559 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
11/08/2559 โครงการติดตั้งป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 3 จุด และติดตั้งราวเหล็กกันอุบัติเหตุ จำนวน 2 จุด
03/08/2559 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถขยะเทศบาลตำบลแม่สรวย จำนวน 2 คัน
26/07/2559 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงบริเวณที่นั่งพักผ่อนริมฝั่งแม่น้ำสรวย หมู่ที่ 12 บ้านจอมแจ้ง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
12/07/2559 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงบริเวณที่นั่งพักผ่อนริมฝั่งน้ำสรวย บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
12/07/2559 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลแม่สรวย (บริเวณโซนขายเนื้อ - ขายปลา) บริเวณตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
29/06/2559 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จัดซื้อกล้อง จำนวน 10 ตัว
29/06/2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างร้านเช่าขายของเทศบาลตำบลแม่สรวย วริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย
Read More >

รายงานสรุปผลเทศบาลตำบลแม่สรวย

23/10/2559 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559
17/10/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
07/10/2559 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
19/09/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559
19/09/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559
19/09/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
26/07/2559 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
12/07/2559 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2559
12/06/2559 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
12/04/2559 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2559
Read More >

ประมวลภาพกิจกรรม

  • ซ้อมอัคคีภัยในสถานศึกษา
  • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย
  • โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
  • โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน
  • โครงการธนาคารขยะสะสมเงินทองคุ้มครองอนาคต ทตแม่สรวย
  • โครงการธนาคารขยะสะสมเงินทองคุ้มครองอนาคต ทตแม่สรวย
  • สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ดำเนินการพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ และให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลแม่สรวย ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล
ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

สายตรงเทศบาลตำบลแม่สรวย

นายกเทศมนตรี
053-786-410

รองนายกเทศมนตรี
053-786-411

งานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย
053-656-050

ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลแม่สรวย

ศูนย์การเผยแพร่ข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล Good Governance เทศบาลตำบลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงรายมุ่งเน้นในการนำพาสังคมไปสู่การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนได้ีัรับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์สูงสุด

Click Here