• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย
View
โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
View
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน
View
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ดำเนินการพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ และให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลแม่สรวย ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล
View
โครงการเต้นแอโรบิคและรำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพปีที่ 5
View
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย ปี 2559
View