• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่สรวย

ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

14/09/2560 ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ-อปท.LPA-ประจำปี-2560
31/08/2560 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการตีเส้นจราจร ถนนเทศบาล 1,2,3 และตีเส้นที่จอดรถบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก (เหลือง,ขาว) หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียง
28/08/2560 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระบบ 3 เฟส (พร้อมปรับปรุงระบบแสงสว่างรวมอุปกรณ์) เข้าสำนักงานและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและส่วนราชการเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแ
28/08/2560 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ (ชนิดแบบหลังเต่า) พร้อมอุปกรณ์ บริเวณถนนเทศบาล สายบ้านหล่ายสรวย ซอย 1,2 และ 3 บ้านหล่ายสรวย หมู่ที่ 3 ถนนเทศบาล 2,3 บ้าน แม่สรวย หมู่ที่ 5 และถนนเทศบา
28/08/2560 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2560 (ครั้งที่ 3)
18/08/2560 ประกาศประมาณการ โครงการงานตีเส้นจราจร ถนนเทศบาล ๑,๒,๓ และงานตีเส้นที่จอดรถบริเวณโดยรอบอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก (เหลือง,ขาว) 
15/08/2560 ประกาศประมาณการราคาจ้างเหมาติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ (ชนิดหลังเต่า) จำนวน 56 จุด ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่สรวย
11/08/2560 ประกาศเรื่อง ประมูลให้เช่าตลาดสดเทศบาลตำบลแม่สรวย
08/08/2560 สรุปรายละเอียดบัญชีประมาณราคาวัสดุและแรงงาน ราคาจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบ 3 เฟส (พร้อมปรับปรุงระบบแสงสว่างรวมอุปกรณ์)
08/08/2560 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระบบ 3 เฟส (พร้อมปรับปรุงระบบแสงสว่างรวมอุปกรณ์) เข้าสำนักงานและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและส่วนราชการเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลแม่สรวย

26/06/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ ชื่อโครงการ จ้างออกแบบอาคารศูนย์รวมเอนกประสงค์ คอนกรีตเสิรมเหล็ก ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง พร้อมถนน ลานจอดรถ โรงจอดรถ รั้ว และงานภูมิทัศน์โดยรอบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
24/05/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตลดสดเทศบาลตำบลแม่สรวย พร้อมตีเส้นจราจรที่จอดรถมอเตอร์ไซต์ รถยนต์ บริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
18/01/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
26/12/2559 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนภายในบ่อทิ้งขยะเทศบาลตำบลแม่สรวย) หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
26/12/2559 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนขนส่งผลิตผลทางการเกษตร) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
23/11/2559 ประกาศราคากลาง โครงการงานถมดินพร้อมบดอัดแน่น บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
15/11/2559 ประมาณกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมราวกันตก พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. บริเวณลำเหมืองหนองบัว ถนนเทศบาล 3 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
03/11/2559 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณถนนเทศบาล 6 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
23/10/2559 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงผิดจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
21/10/2559 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
Read More >

รายงานสรุปผลเทศบาลตำบลแม่สรวย

15/09/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
18/08/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
11/07/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560
07/07/2560 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2560
13/06/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
16/05/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560
05/05/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560
10/04/2560 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
19/03/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
17/02/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
Read More >

ประมวลภาพกิจกรรม

  • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย
  • โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
  • โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน
  • สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ดำเนินการพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ และให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลแม่สรวย ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล
  • โครงการเต้นแอโรบิคและรำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพปีที่ 5
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย ปี 2559
ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

สายตรงเทศบาลตำบลแม่สรวย

นายกเทศมนตรี
053-786-410

รองนายกเทศมนตรี
053-786-411

งานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย
053-656-050

ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลแม่สรวย

ศูนย์การเผยแพร่ข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล Good Governance เทศบาลตำบลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงรายมุ่งเน้นในการนำพาสังคมไปสู่การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนได้ีัรับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์สูงสุด

Click Here