• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ประกาศทั่วไป จำนวน 20 ข่าว

วันที่ประกาศ หัวข้อ
20/03/2561 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ๓๓-๐๐๕ สายเพื่อการเกษตร(๑) ซอยเหมืองกลาง หมู่ที่ ๔, ๑๑, ๑๒ บ้านจอมแจ้ง ตำบลแม่สรวย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
12/03/2561 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561(เพิ่มเติม)
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
12/03/2561 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล. และบ่อพักคสล. บริเวณด้านข้างถนนขนส่งผลิตผลทางการเกษตร(เหมืองกลาง) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่สรวย
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
22/02/2561 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งรั้วคสล. (รั้วคาวบอย) ขนาด ๒ ราว บริเวณภายใน สวนสาธารณะ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่สรวย
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
13/02/2561 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานตากผลิตผลทางการเกษตร คสล. บริเวณด้านข้างอาคารเก็บวัสดุ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
12/02/2561 รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ประจำปี-พ.ศ.2560
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
12/02/2561 รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-2-ประจำปี-พ.ศ.2560
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
12/02/2561 รายงานการประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-พ.ศ.2560
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
12/02/2561 รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-พ.ศ.2560
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
12/02/2561 รายงานการประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-พ.ศ.2560
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
12/02/2561 รายงานประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยแรก-ประจำปี-พ.ศ.2560
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
31/01/2561 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการงานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สรวยเดิม กับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สรวยใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
29/01/2561 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการถมดินบริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย พร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
11/01/2561 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561(เพิ่มเติม)
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
27/12/2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
27/12/2560 ประกาศแจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
27/11/2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
27/10/2560 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
27/10/2560 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ (ชนิดแบบหลังเต่า) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 75 จุด ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่สรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
16/10/2560 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views