• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ประกาศทั่วไป จำนวน 20 ข่าว

วันที่ประกาศ หัวข้อ
14/07/2560 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของเดือนเมษายน – มิถุนายน 2560
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
14/07/2560 ประกาศวัน  เวลา  และสถานที่  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.สพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สรวย เทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   งวดสุดท้าย
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
18/07/2560 ผลการเสนองานจ้างออกแบบอาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
18/07/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนองานจ้างออกแบบ
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
19/07/2560 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
13/07/2560 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการจ้างออกแบบ อาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
13/07/2560 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดเรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนองานจ้างออกแบบ อาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
12/07/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง จ้างออกแบบอาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
11/07/2560 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย สมัยที่ 3
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
11/07/2560 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
26/06/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ ชื่อโครงการ จ้างออกแบบอาคารศูนย์รวมเอนกประสงค์ คอนกรีตเสิรมเหล็ก ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง พร้อมถนน ลานจอดรถ โรงจอดรถ รั้ว และงานภูมิทัศน์โดยรอบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
12/06/2560 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนขนส่งผลิตผลทางการเกษตร (เหมืองกอง) หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
12/06/2560 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง   ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาธารณะทางเข้าบ้านนายชัย แสนยี่ หมู่ที่ 3  ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
12/06/2560 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวยเรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.สพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สรวย เทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย งวดที่ 2
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
13/06/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 2(5) หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
13/06/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 2(4) หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
13/06/2560 ประกาศใช้ข้อมูลสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2548
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
13/06/2560 คู่มือสำหรับประชาชนเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลแม่สรวย
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
24/05/2560 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดเรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนองานจ้างออกแบบ อาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
23/05/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง จ้างออกแบบอาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views