• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ประกาศทั่วไป จำนวน 20 ข่าว

วันที่ประกาศ หัวข้อ
14/11/2561 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบ 2
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
06/11/2561 การประชุมประชาคมการจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
05/11/2561 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
05/11/2561 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
05/11/2561 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
05/11/2561 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
05/11/2561 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
31/10/2561 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
09/10/2561 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
04/10/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
02/10/2561 ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ของเทศบาลตำบลแม่สรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
28/09/2561 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
18/09/2561 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของด้านหลังอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ ๓ บ้านหล่ายสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
02/08/2561 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับพัสดุรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
18/07/2561 ประกาศใช้เทศบัญญัติ-เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-พ.ศ.2561
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
13/07/2561 ประกาศเรียกประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ประจำปี-พ.ศ.2561
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
01/06/2561 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต รวมประตูบานเลื่อนบุเมทัลชีส และรั้วเสา คสล.สำเร็จ บุแผ่นเมทัลชีสโครงเคร่าเหล็กรูปพรรณฯ บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังใหม่) เชื่อมพื้นที่อาคารเดิมฯ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
24/05/2561 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-2561
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
21/05/2561 แผนผังกำหนดขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
21/05/2561 ประกาศเทศบาลต าบลแม่สรวย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views