• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ประกาศทั่วไป จำนวน 20 ข่าว

วันที่ประกาศ หัวข้อ
11/01/2561 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561(เพิ่มเติม)
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
27/12/2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
27/12/2560 ประกาศแจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
27/11/2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
27/10/2560 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
27/10/2560 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ (ชนิดแบบหลังเต่า) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 75 จุด ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่สรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
16/10/2560 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
04/10/2560 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
18/09/2560 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
14/09/2560 ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ-อปท.LPA-ประจำปี-2560
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
31/08/2560 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการตีเส้นจราจร ถนนเทศบาล 1,2,3 และตีเส้นที่จอดรถบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก (เหลือง,ขาว) หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียง
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
28/08/2560 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2560 (ครั้งที่ 3)
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
28/08/2560 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ (ชนิดแบบหลังเต่า) พร้อมอุปกรณ์ บริเวณถนนเทศบาล สายบ้านหล่ายสรวย ซอย 1,2 และ 3 บ้านหล่ายสรวย หมู่ที่ 3 ถนนเทศบาล 2,3 บ้าน แม่สรวย หมู่ที่ 5 และถนนเทศบา
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
28/08/2560 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระบบ 3 เฟส (พร้อมปรับปรุงระบบแสงสว่างรวมอุปกรณ์) เข้าสำนักงานและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและส่วนราชการเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแ
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
18/08/2560 ประกาศประมาณการ โครงการงานตีเส้นจราจร ถนนเทศบาล ๑,๒,๓ และงานตีเส้นที่จอดรถบริเวณโดยรอบอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก (เหลือง,ขาว) 
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
15/08/2560 ประกาศประมาณการราคาจ้างเหมาติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ (ชนิดหลังเต่า) จำนวน 56 จุด ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่สรวย
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
08/08/2560 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระบบ 3 เฟส (พร้อมปรับปรุงระบบแสงสว่างรวมอุปกรณ์) เข้าสำนักงานและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและส่วนราชการเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
11/08/2560 ประกาศเรื่อง ประมูลให้เช่าตลาดสดเทศบาลตำบลแม่สรวย
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
08/08/2560 สรุปรายละเอียดบัญชีประมาณราคาวัสดุและแรงงาน ราคาจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบ 3 เฟส (พร้อมปรับปรุงระบบแสงสว่างรวมอุปกรณ์)
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
27/07/2560 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย   เรื่อง  แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  (ครั้งที่ ๒)
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views