• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ประกาศทั่วไป จำนวน 20 ข่าว

วันที่ประกาศ หัวข้อ
09/10/2561 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
04/10/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
02/10/2561 ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ของเทศบาลตำบลแม่สรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
28/09/2561 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
18/09/2561 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของด้านหลังอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ ๓ บ้านหล่ายสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
02/08/2561 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับพัสดุรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
18/07/2561 ประกาศใช้เทศบัญญัติ-เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-พ.ศ.2561
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
13/07/2561 ประกาศเรียกประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ประจำปี-พ.ศ.2561
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
01/06/2561 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต รวมประตูบานเลื่อนบุเมทัลชีส และรั้วเสา คสล.สำเร็จ บุแผ่นเมทัลชีสโครงเคร่าเหล็กรูปพรรณฯ บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังใหม่) เชื่อมพื้นที่อาคารเดิมฯ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
24/05/2561 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-2561
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
21/05/2561 แผนผังกำหนดขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
21/05/2561 ประกาศเทศบาลต าบลแม่สรวย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
10/05/2561 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2561
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
10/05/2561 เรียกประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-พ.ศ.2561
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
20/03/2561 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ๓๓-๐๐๕ สายเพื่อการเกษตร(๑) ซอยเหมืองกลาง หมู่ที่ ๔, ๑๑, ๑๒ บ้านจอมแจ้ง ตำบลแม่สรวย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
12/03/2561 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561(เพิ่มเติม)
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
12/03/2561 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล. และบ่อพักคสล. บริเวณด้านข้างถนนขนส่งผลิตผลทางการเกษตร(เหมืองกลาง) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่สรวย
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
22/02/2561 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งรั้วคสล. (รั้วคาวบอย) ขนาด ๒ ราว บริเวณภายใน สวนสาธารณะ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่สรวย
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
13/02/2561 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานตากผลิตผลทางการเกษตร คสล. บริเวณด้านข้างอาคารเก็บวัสดุ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
12/02/2561 รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ประจำปี-พ.ศ.2560
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views