• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ประมวลภาพกิจกรรม

เครื่องอัดกลีบดอก
View
ทะเบียนภูมิปัญญา แบบพิมพ์ในการทำดอกผึ้ง เครื่องสักการะล้านนา
View
เครื่องอัดกลีบ ดอกไม้แห้ง
View
เครื่องมือฉลุผ้า ตอกผ้า หรือต้องผ้าล้านนา
View
แบบพิมพ์ดอกผึ้ง
View
กิจกรรม กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลตำบลแม่สรวย
View
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทสตรี และสภาวะผู้นำสตรีในชุมชน
View
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง "หลักสูตรการทำสมุนไพรไล่ยุง และโคมล้านนา"
View
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ห่วงใยกันทุกช่วงวัน สนับสนุนโดย กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว กระรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
View
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2561 "หลักสูตรการปลูกทุเรียนและรักษาทุเรียน"
View
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนด้านสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สรวย ณ วัดพระธาตุจอมแจ้ง
View
เทศบาลตำบลแม่สรวย ร่วมกับ อปท.ในอำเภอแม่สรวย ร่วม โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเหตุแผ่นดินไหว - อัคคีภัย ในโรงเรียน
View