• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ดำเนินการพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ และให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลแม่สรวย ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการ ระหว่าง สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ เทศบาลตำบลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่. ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เทศบาลตำบลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย