• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย

การศึกษาดูงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วันที่ 8 กรกฎาคม 2559