กลับหน้าแรก
ประวัติเทศบาล
การบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 
 สภาเทศบาลตำบลแม่สรวย
 นายกเทศมนตรีและคณะบริหาร
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 กองช่าง
 กองการประปา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
งบประมาณ
งานด้านสังคม - การศึกษา
งานด้านการท่องเที่ยว
หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ
อัตรากำลัง
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
อุปกรณ์เครื่องมือใช้ในปฏิบัติงาน
 
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
บ้านเมือง


ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลแม่สรวย


 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

4527 Visitors4527 Visitors4527 Visitors4527 Visitors4527 Visitors
 


อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหรือหน้าที่บังคับให้ปฏิบัติ และอำนาจ
หน้าที่เลือกปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมีอำนาจตามที่กฎหมายเฉพาะอื่น ๆ กำหนด ทั้งยังได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ไว้ดังนี้

1. หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. หน้าที่อื่น ๆ ซึ่งมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

2. อำนาจหน้าที่ที่จะเลือกทำ
1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7. ให้มีและบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
9. เทศพาณิชย์

3. อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายเฉพาะอื่น ๆ กำหนด
นอกจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 กำหนดไว้ แล้วยังมีกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก เช่น
1. พระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแก่การเล่นมหรสพ พุทธศักราช 2464
2. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475
3. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2535
4. พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระทำปุ๋ย พุทธศักราช 2490
5. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายสียง พ.ศ.2493
6. พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495
7. พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2498
8. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2534
9. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศง2535
10. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
11. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
12. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
13. พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522
14. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523
15. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธสารณะไว้ คือ
15.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
15.2 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
15.3 การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
15.4 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
15.5 การสาธารณูปการ
15.6 การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
15.7 การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน
15.8 การ่สงเสริมการท่องเที่ยว
15.9 การจัดการศึกษา
15.10 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
15.11 การบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
15.12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
15.13 การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
15.14 การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
15.15 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
15.16 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
15.17 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
15.18 การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
15.19 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
15.20 การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
15.21 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
15.22 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
15.23 การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
15.24 การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15.25 การผังเมือง
15.26 การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
15.27 การดูแลรักษาที่สาธารณะ
15.28 การควบคุมอาคาร
15.29 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
15.30 การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
15.31 กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ประกาศกำหนด


 
:: เทศบาลตำบลแม่สรวย ::
นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลแม่สรวย


นายอุทัย ไชยขันธ์่
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สรวยนางจงรักษ์ วงศ์ใหญ่
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่สรวย


 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Thai Government Procurement
กรมบัญชีกลาง
สำนักงบประมาณ
รับฟังความคิดเห็นประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา
ท้องถิ่นดอทคอม


 
 
 เทศบาลตำบลแม่สรวย หมูุ่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
Maesuai Monicipality office Moo 5 TambonMaesuai Maesuai Subdistric Chiangrai Province 57180
Email : admin@maesuai.org
Tel. 0-5378-6123 , 0-5378-6329 Fax. 0-5378-6123 , 0-5378-6329